Sử dụng hàm VALUE thật đúng trong Excel

Đăng bởi Minh Hưng PR vào lúc 04/06/2020

Trong Excel hàm VALUE sẽ giúp bạn đổi chuỗi thành số, đây là loại hàm thường được dùng kết hợp với các hàm khác như: LEFT, RIGHT, MID,... để tăng cao hiệu quả công việc.

Sử dụng hàm VALUE thật đúng trong Excel

Phải sử dụng hàm VALUE sao cho đúng trong Excel đây!! 

Cú pháp

Cú pháp khá đơn giản =VALUE(text)

Trong đó: text là một chuỗi số được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc là một công thức, tham chiếu đến ô chứa chuỗi số mà các bạn muốn chuyển đổi.

Chú ý: