Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Camera Sony Xperia 5 IILiên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia 8 LiteLiên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia 10 IILiên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia 1 IILiên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia L4Liên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia 8Liên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia 5Liên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia AceLiên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia 1 Professional EditionLiên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia 1Liên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia L3Liên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia 10 PlusLiên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia 10Liên HệLiên HệBTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XZ3390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XA2 Plus390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XZ2 Premium390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XZ2 Compact390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XZ2390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia L2390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XA2 Ultra390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XA2390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia R1 Plus390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XA1 Plus390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XZ1 Compact390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XZ1390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia L1390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XA1390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XA1 Ultra390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XZs390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony C1505/ C1605/ Xperia E Dual290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony C1904/ C1905/ Xperia M290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony C2105/ C2104/ S36H/ Xperia L290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony C2305/ Xperia C/ S39H290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony C3/ C3 Dual/ D2533/ D2502290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony C4/ C4 Dual/ E5363290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony C5 Ultra/ E5506/ E5553/ E5533/ E5563290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony C5302/ M35H/ Xperia SP290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony E1/ D2005290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony E3/ E3 Dual/ D2202/ D2203290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera sony E4/ E2105/ E2115290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony E5/ F3311/ F3313290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony LT15i/ LT18i290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony LT22i/ Xperia P290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony LT25i/ Xperia V290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony LT26i/ Acro S290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony LT26W290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony LT28i/ Xperia ion LTE290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony LT29i/ Xperia TX290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony LT30i/ Xperia T290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony M2/ D2303/ D2305290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony M5/ M5 Dual/ E5603/ E5606290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony MK16i/Xperia Pro290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony MT11i/Xperia Neo V290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony MT25i/Xperia Neo L290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony MT27i/Xperia Sola290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony SK17i/ Xperia Mini Pro290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony ST15i/Xperia mini290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony ST17i/Xperia Active290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony ST18i/ Xperia Ray290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony ST21i/Xperia Tipo290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony ST23i/Xperia Miro290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony ST25i/Xperia U290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony ST26i/ Xperia J290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony ST27i/ Xperia Go290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony T2 Ultra/ D5302/ D5306/ D5322/ XM50H390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony T3/ D5102/ D5103/ D5106/ M50W390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Tablet S/ SGPT111/ SGPT112490,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Tablet Z/ SGP311/ SGP321/ SO-03E390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Tablet Z1390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Tablet Z2/ SGP511/ SGP521390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Tablet Z3/ SGP621390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Tablet Z4/ SGP771390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Tablet Z5390,000590,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony UL/ SOL22290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony WT18i/ Walkman290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony WT19i/ Coconut290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony X Compact/ F5321390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony X10/ Docomo390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony XA Ultra/ C6/ F3216390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony XA/ XA Dual/ F3111/ F3113/ F3115390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony XA1 Ultra/ G3221/ G3223/ G3226390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony XA1/ G3121/ G3123/ G3125390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony XA2 Ultra/ H3213/ H3223/ H4213/ H4233390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony XA2/ H3113/ H3123/ H3133/ H4113/ H4133390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia L1290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia L2/ H4331290,0003,900,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia M4/ E2303/ E2306290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia X/ F5122/ F8131390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia X8/ E15i390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XA1 Plus/ G3416/ G3412390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XZ/ XZ Dual/ F8332/ F8331390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XZ1 Compact/ G8441/ SO-02K390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XZ1/ G8342/ G8341390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XZ2/ H8216/ H8266390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia XZs/ XZs Dual/ G8332/ G8232390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia Z/ C6602/ C6603290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia Z3/ D6653/ D6603290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Xperia ZL/ C6502/ L35H290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J290,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z Ultra/ XL39H290,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z1 mini/ D5503/ Z1 Compact290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z1/ C6902/ C6903290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z1S/ C6916290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z2/ D6503/ D6502290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z2A/ D6563290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z3 mini/ Z3 Compact/ D5803290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z3+/ Z4/ D6553290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508290,000390,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z5 mini/ Z5 Compact/ E5803390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z5 Premium Dual/ E6883390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z5 Premium/ E6853390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony Z5/ Z5 Dual/ E6853/ E6603/ E6653390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH
Camera Sony ZL2/ SOL25390,000490,000BTTC - BH 3TH- BH 12TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn