Bảng Giá Main iPad

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnGiá Chính Hãng

Thu Mua Máy Cao
Hư - Cũ - Lỗi

Mainboard iPad Air (2020) Wi-Fi + Cellular4,490,00003-24 ThángThu Mua iPad 6.500.000
Mainboard iPad Air (2020) Wi-Fi4,490,00003-24 ThángThu Mua iPad 6.500.000
Mainboard iPad (2020) Wi-Fi + Cellular4,490,00003-24 ThángThu Mua iPad 6.500.000
Mainboard iPad (2020) Wi-Fi4,490,00003-24 ThángThu Mua iPad 6.500.000
Mainboard iPad Pro (12.9-inch) 2020 Wi-Fi4,490,00003-24 ThángThu Mua iPad 6.500.000
Mainboard iPad Pro (12.9-inch) 2020 Wi-Fi + Cellular4,490,00003-24 ThángThu Mua iPad 6.500.000
Mainboard iPad Pro (11-inch) 2020 Wi-Fi + Cellular4,490,00003-24 ThángThu Mua iPad 6.500.000
Mainboard iPad Pro (11-inch) 2020 Wi-Fi4,490,00003-24 ThángThu Mua iPad 6.500.000
Mainboard iPad (2019) Wi-Fi + Cellular2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad (2019) Wi-Fi2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad mini (2019) Wi-Fi + Cellular2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad mini (2019) Wi-Fi2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad Air (2019) Wi-Fi + Cellular2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad Air (2019) Wi-Fi2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad Pro (11-inch) 2018 Wi-Fi + Cellular2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad Pro (11-inch) 2018 Wi-Fi2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad Pro (12.9-inch) 2018 Wi-Fi + Cellular2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad Pro (12.9-inch) 2018 Wi-Fi2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad (2018) Wi-Fi + Cellular2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad (2018) Wi-Fi2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad Pro (12.9-inch) 2017 Wi-Fi + Cellular3,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad Pro (12.9-inch) 2017 Wi-Fi3,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi + Cellular3,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad Pro (10.5-inch) Wi-Fi3,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 4.500.000
Mainboard iPad (2017) Wi-Fi + Cellular2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad (2017) Wi-Fi2,890,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi + Cellular1,490,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad Pro (9.7-inch) Wi-Fi1,290,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad Wi-Fi1,290,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad 2 64GB 3G1,290,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad 2 64GB Wifi1,290,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad 3 (16GB)1,190,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad 3 (32GB)1,190,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad 3 16GB 3G1,190,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad 3 16GB Wifi1,190,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad 3 32GB 3G1,190,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad 3 32GB Wifi1,190,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad 3 64GB 3G1,190,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad 3 64GB Wifi1,190,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.000.000
Mainboard iPad 4 (16GB)1,990,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad 4 (32GB)1,990,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad 4 128GB 3G1,990,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad 4 128GB Wifi1,990,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad 4 16GB 3G1,990,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad 4 16GB Wifi1,990,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad 4 32GB 3G1,990,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad 4 32GB Wifi1,990,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad 4 64GB 3G1,990,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad 4 64GB Wifi1,990,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad Air 128GB 3G2,190,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad Air 128GB Wifi2,190,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad Air 16GB 3G2,190,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad Air 16GB Wifi2,190,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 16GB 3G3,790,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 16GB Wifi3,790,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 32GB 3G3,790,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 32GB Wifi3,790,00003-24 ThángThu Mua iPad 1.500.000
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 64GB 3G3,790,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.500.000
Mainboard iPad Air 2/ iPad 6 64GB Wifi3,790,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.500.000
Mainboard iPad Air 32GB 3G1,790,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.500.000
Mainboard iPad Air 32GB Wifi1,790,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.500.000
Mainboard iPad Air 64GB 3G1,790,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.500.000
Mainboard iPad Air 64GB Wifi1,790,00003-24 ThángThu Mua iPad 2.500.000
Mainboard iPad Mini 1 3G 16GB890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 1 3G 32GB890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 1 3G 64GB890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 1 Wifi 16GB890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 1 Wifi 32GB890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 1 Wifi 64GB890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 2 3G 128GB1,590,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 2 3G 16GB1,590,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 2 3G 32GB1,590,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 2 3G 64GB1,590,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 2 Wifi 128GB1,590,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 2 Wifi 16GB1,590,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 2 Wifi 32GB1,590,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 2 Wifi 64GB1,590,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 3 3G 128GB1,890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 3 3G 16GB1,890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 3 3G 32GB1,890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 3 3G 64GB1,890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 3 Wifi 128GB1,890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 3 Wifi 16GB1,890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 3 Wifi 32GB1,890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 3 Wifi 64GB1,890,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 4 3G 128GB2,490,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 4 3G 16GB2,490,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 4 3G 32GB2,490,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 4 3G 64GB2,490,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 4 Wifi 128GB2,490,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 4 Wifi 16GB2,490,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 4 Wifi 32GB2,490,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Mini 4 Wifi 64GB2,490,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1701 256GB Wifi3,690,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1701 512GB Wifi3,690,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1701 64GB Wifi3,690,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1709 256GB 3G3,690,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1709 512GB 3G3,690,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Pro 10.5"/ A1709 64GB 3G3,690,00003-24 Tháng 
Mainboard iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 32GB 3G2,190,00003-24 Tháng 
Xem bảng giá Thu gọn

Mainboard Ipad 1

1,290,000₫