Bảng Giá Mainboard Macbook Air

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnBảo Hành - Bảo Dưỡng

Thu Mua Máy Cao
Hư - Cũ - Lỗi

Mainboard MacBook Air 20208,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 12,500,000
Mainboard MacBook Air MREA2HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 7,500,000
Mainboard MacBook Air MRE82HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 7,500,000
Mainboard MacBook Air MREC2HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 7,500,000
Mainboard MacBook Air MREE2HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 7,500,000
Mainboard MacBook Air MRE92HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 7,500,000
Mainboard MacBook Air Z0UV0HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 7,500,000
Mainboard MacBook Air MD711HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 7,500,000
Mainboard MacBook Air MD760HN/B6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 7,500,000
Mainboard MacBook Air MJY42HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 5,000,000
Mainboard MacBook Air MJVE2HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 5,000,000
Mainboard MacBook Air MJVE2LL/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 5,000,000
Mainboard MacBook Air MD712HN/B6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 5,000,000
Mainboard MacBook Air MD760HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 5,000,000
Mainboard MacBook Air MMGF2HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 5,000,000
Mainboard MacBook Air MJVM2HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 5,000,000
Mainboard MacBook Air A14666,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air MJVG2HN/A6,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook 12 inch MNYK2SA4,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook A1342 2009 13.3"/ MC207LL4,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook A1342 2010 13.3"/ MC516LL4,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook A1534 2015 12.0"/ MF855LL/ MF865LL4,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook A1534 2016 12.0"/ MLHA2LL/ MLHC2LL4,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook A1534 2017 12.0"/ MNYF2LL/ MNYG2LL4,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air 11 inch4,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air 13 inch 20114,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard macbook air 13 inch 20174,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air 2014 MD711B4,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air 2014 MD712B4,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air 2015 MJVE2ZP4,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air 2015 MJVP24,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air 2015 MJVP2ZP4,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air 2016 MMGF2 134,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A10454,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A10784,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A11754,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A11814,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A11854,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A11894,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1237 2008 13.3"/ MB0034,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A12454,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A12784,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A12804,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A12814,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1304 2008 13.3"/ MB543/ MB9404,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1304 2009 13.3"/ MC505/ MC233/ MC2344,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A13214,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A13224,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A13694,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1369 2010 13.3"/ MC503/ MC5044,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1369 2011 13.3"/ MC965/ MC9664,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A13704,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1370 2010 11.6"/ MC505/ MC5064,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1370 2011 11.6"/ MC968/ MC9694,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A13754,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A13824,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A14064,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A14654,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1465 2012 11.6"/ MD223/ MD2244,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1465 2013 2014 11.6"/ MD711/ MD7124,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1465 2015 11.6"/ MJVM2/ MJVP24,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A14664,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1466 2012 13.3"/ MD231/ MD2324,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1466 2013 2014 13.3"/ MD760/ MD7614,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1466 2015 13.3"/ MJVE2/ MJVG2/ MMGF2/ MMGG24,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard MacBook Air A1466 2017 13.3"/ MQD32/ MQD42/ MQD524,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air A15344,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MB0033,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MB5433,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MB9403,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC2333,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC2343,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC5033,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC503ZP3,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC5043,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC5053,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC5063,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC506LL3,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC9653,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC9663,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC9683,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC968LL3,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC968ZP3,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC9693,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MC969ZP3,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MD2233,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MD223LL3,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MD223ZP3,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MD2243,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MD2313,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MD231LL3,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MD2323,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MD232LL3,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MD232ZP3,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MD73,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air MD7113,900,0003-12 ThángThu Mua Lại Máy 4,000,000
Mainboard Macbook Air13 inch3,900,0003-12 Tháng 

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

Xem bảng giá Thu gọn