Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Vỏ Dell 0NK7T590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 13 Y549932HIN8590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 13 Y560901IN9590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 13 Z569933SIN9590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 15 R3 Z569984SIN9590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 17 7000 7773590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 2JVJK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 3000 3480590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 4VY8N590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 5000 5379590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 5379590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 5480 AD590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 5575590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 640V4590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell 8V22N590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell AW17R3-3758SLV1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Vỏ Dell AW17R3-4175SLV1,090,0001,690,00006-24 Tháng
Vỏ Dell ChromeBook590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell ChromeBook 11590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell ChromeBook 3180590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell ChromeBook 3189590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell ChromeBook 3380-D44PV590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell ChromeBook C3181-C895GRY590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell FF8R6590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G3690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G3 15 3500690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G3 15 3579690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G3 3579690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G3579-5941BLK-PUS690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G3579-5958BLK690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G3779-5499BLK690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G5690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G5 15 5500690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G5 15 5587690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G5 15 SE 5505690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G5 G5587-7037RED-PUS690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G7 15 7588690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G7 15 7590690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell G7 7588690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell i15Z 1520SLV590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell I5481-3083GRY-PUS590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell I5558-2147BLK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 11590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 13590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 13 5000590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 13 5378590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 13 7000590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 14 3000 3467590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 3000590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 3000 3567590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 3558590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 3576590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 5000 5567590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 5000 5570590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 5000 5577590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 5000 5578590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 5558590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 5566590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 5570590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 5578590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 5579590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 5580590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 7000590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 7567590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 7572590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 7577590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 I5570-5262SLV590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15 I5570-7279590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15R I15RMT-4902LV590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15R I15RVT-6143BLK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15R N5110590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 15R-I15RM-5128SLV590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 17690,000990,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3000590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3000 3480590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3000 3552590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3000 3555590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3000 3565590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3000 3567590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3179590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3442590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3443590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3452590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3542590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3559590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3573590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 3576590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5000590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5000 5370590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5000 5379590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5000 5555590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5000 5566590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5000 5567590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5000 5570590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5000 5575590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5000 5770590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5370590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5458590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5459590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5545-3750SLV590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5548590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5558-2571BLK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5558-5003BLK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5565590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5566590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5568590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5570590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5575590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5578590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5579590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5767590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5770590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 7000590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 7000 7567590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 7000 7573590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 7359590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 7373590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 7375590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 7570590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron 7577590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron i15RM-7565SLV590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron I15RV-954BLK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron i3000590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron I3565-A453BLK-PUS590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron I3565-A659590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron I3567-3276BLK-PUS590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron i5379-7909GRY-PUS590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron I5481-5076GRY590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron I5547590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron I5547-3753SLV590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron I5558590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron I5566590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron I5576-A298BLK590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron I7370-7756SLV590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron N3558-W5661107TH590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron Pro 3567790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron Pro I3567-5820BLK790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron Pro I5567-5084GRY790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron Pro I5767-5889GRY790,0001,090,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron R5 M3354590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron T8TJG590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Inspiron X560579IN590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Latitude 12 5285590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Latitude 13 3350590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Latitude 14 3000 3470590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Latitude 14 5000 E5490590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Latitude 14 5480590,000890,00006-24 Tháng
Vỏ Dell Latitude 14 7000 J350V590,000890,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn

Vỏ Dell 1088

690,000₫

Vỏ Dell 13-7359

690,000₫

Vỏ Dell 14 3446

690,000₫

Vỏ Dell 14 5447

690,000₫

Vỏ Dell 14-3458

690,000₫

Vỏ Dell 14-7437

690,000₫

Vỏ Dell 1446

690,000₫

Vỏ Dell 15 3521

690,000₫

Vỏ Dell 15 3542

690,000₫

Vỏ Dell 15-3531

790,000₫

Vỏ Dell 15-3543

790,000₫

Vỏ Dell 15-3878

790,000₫

Vỏ Dell 15-5458

790,000₫

Vỏ Dell 1545

690,000₫