Tên Model MáyGiá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Laptop FUJITSU 171870,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU A1110140,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU A1120220,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU A1220280,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU A530320,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU A531340,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU A532250,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU A622090,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU A623070,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AH530370,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AH531120,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU AH532460,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AH544130,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AH550270,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AH551250,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU AH552460,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU AH555280,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AH564450,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU AH701240,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO A3667G140,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO L1310G160,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO LA1703450,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO LI1718350,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO LI2727330,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO LI3910220,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PA1510210,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PA1538160,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PA2510410,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PI1536320,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V1000300,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V200070,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V2010500,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V2020230,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V2030410,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V2035130,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V2040150,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V2045460,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V2055320,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V2060490,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V2065260,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V208550,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V3205420,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V3405160,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V3505120,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V3515110,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V3525430,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V3545470,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V7010250,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V801070,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO PRO V8210330,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO SA 3650190,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO SI152070,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO SI2636100,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO SI3655210,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO UI3520450,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO XA2528310,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO XA3530310,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO XI1526210,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO XI1546160,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO XI2428340,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO XI2528130,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO XI255060,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU AMILO XI3650440,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU BH531350,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU CELSIUS H700390,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU CELSIUS H710420,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU CELSIUS H720430,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU CELSIUS H760180,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU CELSIUS H910270,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU CELSIUS H920190,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU CELSIUS H970240,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU E544450,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU E554150,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU E733440,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU E734420,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU E743350,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU E744110,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU E751120,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU E75280,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU E753420,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU E754160,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU E755230,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU E780130,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9500220,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9510290,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE D9515440,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9400290,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9410400,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE M9415440,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9200480,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U9210460,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE U921580,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5515280,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5545470,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V5555340,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6505240,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6515230,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6535360,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V6545330,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE V655570,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9510180,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9515460,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU ESPRIMO MOBILE X9525110,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU H730200,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU L1010370,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LH52070,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LH522430,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LH53060,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LH531100,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LH532420,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LH700230,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LH701440,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LH772420,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5130480,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK A514310,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK A5230410,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK A544330,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK A552280,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555410,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK A555G70,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK A556110,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK A557100,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH512460,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH530MF112DE170,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH552/SL200,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH572500,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK AH77150,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK E547290,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK E736210,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK E746410,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK E756430,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK E781200,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK E782420,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8110340,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8210180,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8310170,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8410420,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK E8420170,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6460330,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK N6470400,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK N7010290,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK NH570280,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1510330,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1610130,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1620330,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK P1630260,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK P7230390,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK P727320,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK P802080,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK P8110380,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2110120,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S2210220,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6410270,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6510430,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S6520470,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S702060,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7110140,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7210130,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7211240,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S760360,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S7720450,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S936170,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK S937310,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH350,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH531390,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK SH76310,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK T1010100,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK T2010100,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK T401060,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4210260,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4215350,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4220170,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4310500,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK T4410140,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK T5010290,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK T580460,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK T734180,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK T936280,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK U2010150,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK U574380,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK U747300,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK U757430,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK U81080,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK U82080,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK U904400,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK U937130,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH75350,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LIFEBOOK UH900120,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU LL730350,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU M1010420,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU M7440430,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU MH330460,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU MH380290,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU N3530290,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU N6410410,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU NH532130,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU NH751270,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU P3110210,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU P701140,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU P702160,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU P7120430,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU P770280,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU P772340,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU P8010400,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU PH521150,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU PH530490,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU PH701390,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU PH702360,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU Q555380,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU Q572250,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU Q58470,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU Q70270,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU Q704380,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU S561290,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU S6420250,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU S6421350,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU S710260,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU S751270,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU S752330,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU S761490,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU S762280,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU S792200,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU S90490,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU S935440,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU SD50300,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU SH530230,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU SH561320,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU SH572400,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU SH760410,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU SH761140,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU SH762300,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU SH771490,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU SH772210,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU SH782170,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU STYLISTIC M532390,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU STYLISTIC M702160,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU STYLISTIC Q550360,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU STYLISTIC Q616140,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU STYLISTIC Q665480,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU STYLISTIC Q736150,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU STYLISTIC Q775150,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU STYLISTIC R726280,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU STYLISTIC R72780,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU STYLISTIC V535500,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU T93580,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU T901260,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU T902330,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU T904220,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU T935130,000BH 9 Tháng
Laptop FUJITSU U745320,000BH 6 Tháng
Laptop FUJITSU U772340,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU UH554360,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU UH572470,000BH 12 Tháng
Laptop FUJITSU UH574480,000BH 3 Tháng
Laptop FUJITSU V5505350,000BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó, dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp đổi kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin, Bàn phím, Vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao kiểm tra tại chỗ không BH, vì vậy khách hàng cứ kiểm tra máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi BH thì Trung Tâm BảoHànhOne sẽ đổi linh kiện mới cho khách hàng miễn phí tiền công, chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm BảoHànhOne vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định BH Tại Trung Tâm BảoHànhOne

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm BảoHànhOne sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

Trung Tâm BảoHànhOne luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến "chín tầng mây"

- Nhiều Khuyến Mãi cho Khách Hàng Khi Đến Mua Linh Kiện