Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Laptop Axioo Aerobook990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo CNW 5522990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo CNW 5623990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo CNW 5645990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo HNM 3225990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo HNM 5443990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo HNM 5445990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo HNM 7043990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo HNM 7047990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo HNM 7087990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo HNM 7247990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo HNW 7287990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo MKU P323990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo Neon RNO 5525990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop Axioo Neon W246HU990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO CNC 3222990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO CNW 3523990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO CNW 3623990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO CNW 5522990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO CNW 5623990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO CNW 5643990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO CNW 5645990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO DJJ 615990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 3123990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 3125990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 3145990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 3225990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 3623990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 5323990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 5325990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 5347990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 5443990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 5445990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 7043990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 7047990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 7087990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 7247990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM 7285990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM C623990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM P023990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM P025990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM P122990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM P123990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNM P223990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNW 3123990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNW 3223990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNW 3225990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNW 5323990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNW 5423990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNW 5425990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO HNW 7287990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MKU P323990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MLC 0262990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MLC 2225990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MLC 2422990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MLC 2D22990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MLC P025990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MLM 2025990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MLM 2542990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MMI 2325990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNC990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNC 0152990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNC 015P990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNC 0262990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNC 0262P990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNG 2115990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNG 2410990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNG 2422990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNG P015990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNN 2120990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNN 2125990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNN 2415990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNN 2420990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNN 2422990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNS 4422990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNW 2425990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO MNW P325990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO Neon MLC 0252990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO Neon MLC 125990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO Neon MLC 4222990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO Neon MLC P025990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO neon MNC 0252990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO Pico PJM AX523990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO Pico PJM AX615990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop AXIOO Zetta MNS 0222990,00006-12 ThángGiảm 3-20%