Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Laptop LENOVO 2470                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 2575                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 3000 G230                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 310U                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 4460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 510                  890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 5100C                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 520                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 520S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 526                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 5820                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 6575                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 7560                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO 7757                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B110                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B40                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B41                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B430                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B4400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B4400S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B4450S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B450                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B450                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B460E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B470                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B470E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B475                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B475E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B480                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B485                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B490                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B490S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B50                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B51                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B5400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B570                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B570E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B570E2                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B575                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B575E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B580                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B590                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B70                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO B71                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO C460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO C461                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO C462                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO C465                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO C467                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO C640                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO E10                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO E31                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO E40                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO E41                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO E430                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO E4325                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO E4430                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO E49                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO E50                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO E51                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO E660                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO EDGE 13                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO EDGE 14                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO EDGE 15                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO EDGE 2                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO EDGE E49                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 10                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 14                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 14D                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 15                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 15D                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 2                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 2 14                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 2 15                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 2 PRO                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 3                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 3                  890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 4                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO FLEX 5                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G230                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G40                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G400M                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G4030                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G4070                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G4070_2549                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G4070_4338                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G4070_4340                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G4070_5942                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G410                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G430                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G450                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G465                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G470                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G475                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G480                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G50                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G500                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G500S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G5030                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G5070                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G5070_2270                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G5070_3771                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G5070_3773                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G5070_6136                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G5070_8271                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G5070_9504                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G510                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G530                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G550                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G555                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G555                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G560                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G570                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G575                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G580                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G60                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G640                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G770                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO G80                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO HELIX 1                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 100                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 100S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 110                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 110S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 120S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 300                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 300S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 305                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 310                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 310S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 320                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 320S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 500                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 500S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 510                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 510S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 700                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 710S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 720                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD 720S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G360                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G40                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G400S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G405                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G405S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G41                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G410                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G460E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G470                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G475                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G480                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G485                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G50                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G50                  890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G500                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G500S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G505                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G505S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G51                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G510                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G510S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G560E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G570                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G575                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G580                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G585                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G70                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G700                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G710                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD G770                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD N580                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD N581                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD N585                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD N586                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD P400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD P500                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD P580                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD P585                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S10                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S100                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S100C                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S110                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S200                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S205                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S205S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S206                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S210                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S215                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S300                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S310                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S400U                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S405                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S410                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S410P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S415                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S500                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD S510P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U260                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U300E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U300S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U310                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U330                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U330P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U410                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U430P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y470                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y480                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y500                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y510                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y570                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y580                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y700                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y710                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y900                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Y910                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z370                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z380                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z410                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z470                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z475                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z480                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z485                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z500                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z510                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z570                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z575                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z580                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z585                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD Z710                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPAD320S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO IDEAPADG780                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO K2450                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO K29                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO K4350                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO K4450                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO K49                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO L410                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO L410                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO L412                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO L412                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO L512                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO L512                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO LEGION Y520                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO LEGION Y720                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO LEGION Y920                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO MIIX3                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO MIIX3 1030                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO N100                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO N580                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO R50                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO R51                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO R52                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO R60                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO R61                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S10                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S102                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S12                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S12                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S2030                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S2030_6833                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S21E-20                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S3 YOGA 14                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S405 S410P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S410P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S500                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S510                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S515                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO S9                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO SL400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO SL410                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T23                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T40                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T400S                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T41                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T410I_S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T42                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T420S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T43                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T430                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T430S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T440                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T440P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T450S 14                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T500                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T510                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T520                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T60                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO T61                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB)                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD 11E                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1                  890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2                  890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD A275                  890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD A475                  890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD E130                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD E220S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD E420                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD E460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD E555                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD L420                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD L421                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD L430                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD L440                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD L450                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD L460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD L520                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD L530                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD L540                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD L560                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD P50                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD P50S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD P51                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD P51S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD P70                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD P71                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD S430                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD S431                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD S440                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD S531                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD S540                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T25                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T420                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T420I                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T420S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T420SI                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T430                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T430I                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T430S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T430SI                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T430U                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T431S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T440                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T440P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T440S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T450                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T450S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T460P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T470                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T470S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T520                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T520I                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T530                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T530I                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T540P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T550                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T560                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD T570                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD W520                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD W530                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD W540                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD W541                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD W550S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X1                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X120E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X121E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X130E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X131E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X140E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X220                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X220I                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X230                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X230I                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X230S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X240                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X240S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X250                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD X260                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADT460S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO THINKPADX270                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U1                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U110                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U150                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U160                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U260                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U300S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U310                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U310TOUCH                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U330                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U410                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U4170                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U450P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U450P                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO U620                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO ULTRABOOK X1                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO V410                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO V460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO V470                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO V480C                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO W500                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO W510                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO W530                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO W701                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO W701DS                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X1                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X1 YOGA                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X100E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X100E                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X120E                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X200                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X201                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X201                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X220                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X230                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X230T                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X240P_S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X30                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X31                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X3A40                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X60                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO X61                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y300                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y310                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y330                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y40                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y410                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y430                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y450                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y470                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y480                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y50                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y5070                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y510                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y510P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y530                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y550                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y550P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y560                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y560D                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y560P                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y570                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y70                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y7070                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Y740                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 10                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 11S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 13                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 13 20175                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 14                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 15                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 2                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 2 11                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 2 PRO                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 3                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 3 11                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 3 14                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 500                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 500                  890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 510                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 520                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 520 14                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 700                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 900                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA 900S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA S3                  890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO YOGA11S                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z360                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z400                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z4000                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z4070                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z410                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z460                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z470                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z480                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z5070                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z510                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z5170                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z560                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z560                   890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z570                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Laptop LENOVO Z61                 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)