Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Mainboard Macbook 12 inch MNYK2SA                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook A1342 2009 13.3"/ MC207LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook A1342 2010 13.3"/ MC516LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook A1534 2015 12.0"/ MF855LL/ MF865LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook A1534 2016 12.0"/ MLHA2LL/ MLHC2LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook A1534 2017 12.0"/ MNYF2LL/ MNYG2LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 11 inch                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 13 inch 2011                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard macbook air 13 inch 2017                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air 2014 MD711B                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air 2014 MD712B                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 2015 MJVE2ZP                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 2015 MJVP2                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 2015 MJVP2ZP                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 2016 MMGF2 13                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1045                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1078                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1175                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1181                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1185                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1189                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1237 2008 13.3"/ MB003                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1245                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1278                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1280                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1281                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1304 2008 13.3"/ MB543/ MB940                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1304 2009 13.3"/ MC505/ MC233/ MC234                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1321                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1322                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1369                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1369 2010 13.3"/ MC503/ MC504                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1369 2011 13.3"/ MC965/ MC966                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1370                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1370 2010 11.6"/ MC505/ MC506                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1370 2011 11.6"/ MC968/ MC969                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1375                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1382                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1406                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1465                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1465 2012 11.6"/ MD223/ MD224                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1465 2013 2014 11.6"/ MD711/ MD712                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1465 2015 11.6"/ MJVM2/ MJVP2                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1466                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1466 2012 13.3"/ MD231/ MD232                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1466 2013 2014 13.3"/ MD760/ MD761                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1466 2015 13.3"/ MJVE2/ MJVG2/ MMGF2/ MMGG2                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air A1466 2017 13.3"/ MQD32/ MQD42/ MQD52                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air A1534                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MB003                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MB543                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MB940                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC233                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC234                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC503                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC503ZP                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC504                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC505                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC506                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC506LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC965                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC966                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC968                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC968LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC968ZP                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC969                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MC969ZP                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD223                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD223LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD223ZP                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD224                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD231                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD231LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD232                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD232LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD232ZP                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD7                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD711                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD711B                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD711LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air MD711ZP                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD712                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD712B                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD712LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air MD712ZP                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD760                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD760C                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD760CTO                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD760LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air MD760ZP                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD761                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD761LL                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD761ZP                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MD771                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MJVG2                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MJVM2                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MQD32SA                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air MQD42SA                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard MacBook Air Retina A1392 2018 13.3"/ MRE82/ MREA2/ MREE2/ MRE92/ MREC2/ MREF2/ MUQT2                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Mainboard Macbook Air 13 inch                 3,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)