Bảng Giá Màn Hình Laptop MSI

Bảng Giá Màn Hình Laptop MSI

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Màn Hình MSI CR4001,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CR421,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CR4201,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CR43 6M1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CR4601,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CR6001,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CR611,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CR621,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CR6401,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CR701,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CR7001,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CR721,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX4201,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX4801,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX611,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX61 2PF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX61 2QC1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX61 2QF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX62 2QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX62 6QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX62 6QL1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX62 7QL1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX626QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX627QL1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX70 2OD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX70 2PF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX70 2QF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX700 020US1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX700 053US1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX72 6QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX72 6QL1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI CX72 7QL1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI EX460 037XVN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI EX460X 003VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI FX4001,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI FX400 069XVN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI FX400 14811,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI FX600 MX 01131,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE40 2PC1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE601,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE60 21,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE60 2PC1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE60 2PL1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE60 2QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE6001,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE6031,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE62 2QC1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE62 2QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE62MVR 7RG1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE63 8RE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE63VR 7RD 022XVN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE63VR 7RE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE63VR 7RE 088XVN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE63VR 7RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE63VR 7RF 004CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE701,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE72MVR 7RG1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE72VR 6RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE72VR 6RF16H211,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE72VR 7RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE73 8RF 249VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE73VR 7RE 068CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GE73VR 7RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GF62VR 7RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GF72VR 7RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62M 7RD 14071,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62M 7RD 223CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62M 7RDX 1642CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62M 7REX 1252CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62M 7REX 1650CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62M 7REX 1896US1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62MVR 7REX 1214CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62MVR 7RFX1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62MVR 7RFX 1217CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL62VR 7RFX 848CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL63 8RC 265VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL63 8RC 266VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL63 8RD 099VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL638RC1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL72M 7RDX 1434CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL72M 7RDX 684CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL72M 7RDX 8001,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL72M 7REX 817CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL72VR 7RFX1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GL73 8RC 092VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP601,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP622QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP626QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP627RD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP62M 7RE 817CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP62M 7REX 2686VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP62MVR1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP62MVR 7RFX1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP63 8RD 098VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP63 8RE 249VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP70 2QF 6321,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72M 7REX 1613VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72MVR 7RFX1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72MVR 7RFX 621CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72MVR 7RFX 669CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72MVR 7RFX 835CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72MVR 7RFX 859VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72VR 6RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72VR 7RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP72VR 7RFX1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GP73 8RD 073VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS30 2M1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS32 6QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS40 6QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS40 6QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS43VR 6RE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS43VR 7RE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS60 6QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS60 6QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS60 Ghost1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS6201,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63 7RD 010CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63 7RD 202CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63 7RD 226XVN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63 8RD 006VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63VR 7RF 258CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63VR 7RG1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS63VR 7RG 0051,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS65 8RE 208VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS70 6QC1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS70 6QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS70 6QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS70 STEALTH1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS72 6QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS73 7RE 004CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS73VR 7RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS73VR 7RG1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GS73VR 7RG 035CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT60 2PC1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT60 2PE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT60 2QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT60 2QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT62VR 7RE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT62VR 7RE 417CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT62VR 7RE 436CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT6401,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT640 16561,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT70 2QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT70 DOMINATOR1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT70 DRAGON1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT721,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT73VR 7RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75 8RF 231VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75 8RG1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75 TITAN 8RG1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75VR 7RE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75VR 7RE 004CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75VR 7RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT75VR 7RF 0121,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT80 2QD 2371,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT80S 6QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT83 8RF 037VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT83VR 6RE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT83VR 6RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT83VR 7RE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GT83VR 7RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GV62 7RD 1882XVN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GV62 7RD 2823VNS21,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GV62 7RE 2690VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GV62VR 7RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GV72 7RD 1610VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GV72 7RD 1610VNS21,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GV72 7RD 874XVN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GV72 7RD 874XVNS21,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GV72 7RE 1494VN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GV72VR 7RF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GX60 Destroyer1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GX6201,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GX630 001US1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GX633 044US1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GX633 070US1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GX680 FHD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI GX740 434US1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI MS 16GF1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE60 2QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE60 2QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE60 6QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE60 6QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE60 7RD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE62 7RD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE70 2QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE70 2QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE70 6QD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE70 6QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE70 7RD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE706QE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE72 7RD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PE72 7RE1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PL60 7RD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PL62 7RC1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PL62 7RC 005CN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI PL62 7RD1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI U140 N0341,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WE62 7RJX1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WE72 7RJ1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WE72 7RJ 1032US1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WE72 7RJX1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WS60 6QH1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WS60 6QI1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WS60 6QJ1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WS60 7RJ1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WS60 7RJ11,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WS60 7RJ21,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WS63 7RK1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WS63 7RK11,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WS63VR 7RL1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WT72 6QM1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WT72 6QN1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WT73VR 7RM1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WT73VR 7RM11,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI WT73VR 7RM21,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI X Slim X6001,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI X340 13521,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Màn Hình MSI X400 14621,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%