Bản 3G: Hạ 3G thành Wifi

MODELGIÁ BÁO KHÁCH HÀNGTHAY MAIN   
IPad 2600,000đ1,500,000đ
IPad 3700,000đ1,900,000đ
IPad 4800,000đ2,500,000đ
IPad Air 1900,000đ2,900,000đ
IPad Air 21,500,000đ3,500,000đ
IPad Air 32,500,000đ5,500,000đ
Ipad Mini 1600,000đ1,500,000đ
IPad Mini  2700,000đ1,500,000đ
IPad Mini  31,200,000đ2,500,000đ
IPad Mini  41,200,000đ2,500,000đ
iPad Gen 5 1,800,000đ3,500,000đ
iPad Gen 6 2,000,000đ3,500,000đ
IPad pro 9.7 1,900,000đ4,500,000đ
IPad pro 10.52,500,000đ5,500,000đ
Ipad 12.9 ( I 2015)2,800,000đ6,500,000đ
Ipad 12.9 ( II 2015)2,800,000đ6,500,000đ

Bản Wifi

MODELGIÁ BÁO KHÁCH HÀNGTHAY MAIN   
IPad 2600,000đ1,500,000đ
IPad 3800,000đ1,900,000đ
IPad 4800,000đ2,000,000đ
IPad Air 1900,000đ2,200,000đ
IPad Air 21,200,000đ3,000,000đ
IPad Air 32,500,000đ5,500,000đ
Ipad Mini 1800,000đ1,500,000đ
IPad Mini  2900,000đ2,000,000đ
IPad Mini  31,100,000đ3,000,000đ
IPad Mini  41,200,000đ3,000,000đ
iPad Gen 5 1,400,000đ3,500,000đ
iPad Gen 6 1,600,000đ4,500,000đ
IPad pro 9.71,900,000đ5,500,000đ
IPad pro 10.52,500,000đ5,500,000đ
Ipad 12.9 ( I 2015)2,500,000đ6,500,000đ
Ipad 12.9 ( II 2015)2,800,000đ6,500,000đ