Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc IMAC A1002450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1058450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1076450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1144450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1145450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1173450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1174450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1195450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1200450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1207450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1208450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1224450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1225450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1311450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1312450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1418450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1419450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC A1862450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M6709L450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M7469450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M8535450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M8672450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M885X450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M9248450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M9249450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M9250450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M9290450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M9363450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M9823450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M9824450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M9843450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M9844450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC M9845450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA063450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA064450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA199450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA200450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA406450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA456450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA589450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA590450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA710450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA876450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA876450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA877450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MA878450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB199450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB200450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB201450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB322450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB323450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB323450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB324450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB324450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB325450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB325450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB388450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB391450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB393450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB398450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB417450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB418450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB419450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB420450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB950450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB952450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB952450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MB953450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC019450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC020450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC021450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC022450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC309450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC413450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC508450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC509450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC510450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC511450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC511450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC812450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC813450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MC814450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MD093450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MD094450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MD095450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MD096450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC ME086450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC ME087450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC ME088450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC ME089450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MF883450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MF886450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MG022450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MK142450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MK452450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc IMAC MK462450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%