Tên Model MáyGiá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Quạt Laptop LENOVO 2470130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 2575 90,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 3000 G230 100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 310U 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 4460 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 510  180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 5100C160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 520 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 520S 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 526150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 5820 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 6575 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 7560 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO 7757 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B110 140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B40180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B41 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B430 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B4400 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B4400S 100,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B4450S160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B450 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B450   160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B460 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B460E130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B470 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B470E100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B475 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B475E 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B480 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B485 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B490 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B490S 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B50 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B51170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B5400 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B570 110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B570E 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B570E2 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B575 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B575E 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B580 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B590200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B70 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO B71 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO C460 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO C461 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO C462 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO C465 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO C467 100,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO C640 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO E10170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO E31 140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO E40 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO E41 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO E430 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO E4325 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO E4430 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO E49 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO E50 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO E51100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO E660 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO EDGE 13 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO EDGE 14 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO EDGE 15 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO EDGE 2 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO EDGE E49 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 10140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 14 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 14D 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 15 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 15D 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 2 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 2 14 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 2 15 150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 2 PRO 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 3 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 3  200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 4 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO FLEX 5 190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G230 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G40 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G400 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G400M 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G4030 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G4070 110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G4070_2549 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G4070_4338 110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G4070_4340 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G4070_5942150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G410 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G430 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G450 100,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G460 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G465 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G470170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G475 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G480120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G50120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G500 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G500S 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G5030 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G5070 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G5070_2270 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G5070_3771 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G5070_3773 100,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G5070_6136 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G5070_8271 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G5070_9504 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G510 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G530 110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G550 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G555160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G555   110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G560 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G570 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G575 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G580 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G60140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G640 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G770 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO G80 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO HELIX 1 190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 100 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 100S 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 110150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 110S 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 120S 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 300 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 300S 110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 305 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 310190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 310S 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 320 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 320S 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 500 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 500S 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 510140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 510S 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 700 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 710S 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 720 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD 720S 120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G360 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G40 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G400110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G400S 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G405 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G405S 110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G41 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G410 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G460E130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G470 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G475 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G480 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G485 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G50 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G50 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G500 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G500S 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH 190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G505 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G505S130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G51 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G510 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G510S 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G560E 140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G570 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G575 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G580 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G585 100,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G70 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G700 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G710120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD G770 110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD N580 110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD N581 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD N585 00,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD N586160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD P400 110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH 00,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD P500 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD P580 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD P585 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S10 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S100 100,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S100C 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S110 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S200 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S205 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S205S 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S206 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S210 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S215 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S300 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S310 100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S400 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S400U 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S405 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S410 120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S410P 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH 120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S415 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S500 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD S510P 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U260 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U300E160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U300S170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U310200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U330 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH 100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U330P 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U400 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U410 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH 190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH 140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U430P 100,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y400 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y470 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y480 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y500 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y510 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y570 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y580 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y710 110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y900 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Y910 150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 13 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11 100,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13 110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO100,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 700 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z370 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z380 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z410190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z470 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z475 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z480 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z485 100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z510 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z570 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z580 190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z585 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD Z710 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPAD320S 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO IDEAPADG780 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO K2450 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO K29 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO K4350120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO K4450 110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO K49 100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO L410 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO L410   200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO L412 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO L412   180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO L512 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO L512  160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO LEGION Y520 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO LEGION Y720 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO LEGION Y920 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO MIIX3 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO MIIX3 1030 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO N100190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO N580150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO R50 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO R51130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO R52 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO R60 120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO R61 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S10 140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S102 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S12 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S12   200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S2030 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S2030_6833 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S21E-20 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S3 YOGA 14 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S400 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S405 S410P 110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S410P 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S500 100,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S510 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S515 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO S9200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO SL400 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO SL410 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T23 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T40 100,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T400 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T400S   100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T41 00,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T410I_S200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T42 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T420S 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T43 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T430 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T430S 150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T440 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T440P200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T450S 14 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T500140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T510 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T520 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T60 120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO T61 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD 11E   180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1  110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2  200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD A275  180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD A475  130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD E130 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD E220S180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD E420 150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD E460 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD E555 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120 150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135 90,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E570 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575 100,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475 120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD L420 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD L421 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD L430 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD L440 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD L450 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD L460 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD L520 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD L530 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD L540 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD L560 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA 190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD P50 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD P50S 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD P51 110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD P51S 100,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD P70 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD P71 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD S430 150,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD S431 140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD S440 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD S531 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD S540 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T25 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T420 190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T420I 120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T420S 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T420SI120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T430150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T430I 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T430S 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T430SI 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T430U 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T431S 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T440 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T440P 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T440S 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T450 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T450S 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T460 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T460P 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T470 110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T470S120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T520 50,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T520I 100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T530 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T530I 100,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T540P 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T550 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T560 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD T570 100,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD W520 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD W530 140,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD W540 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD W541 110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD W550S 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X1 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN 110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X120E 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X121E 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X130E 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X131E 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X140E190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X220 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X220I 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X230 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X230I 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X230S 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X240 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X240S 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X250 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD X260 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 260 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440 160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADEDGE E520 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADEDGE E530 120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531 110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADT460S 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO THINKPADX270 190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U1 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U110 170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U150 200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U160 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U260 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U300S 110,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U310 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U310TOUCH 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U330 00,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U400 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U410 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U4170 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U450P 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U450P   140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U460200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO U620 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO ULTRABOOK X1 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO V410 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO V460 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO V470 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO V480C 110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO W500 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO W510 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO W530 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO W701 110,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO W701DS   160,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X1120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X1 YOGA 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X100E 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X100E   200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X120E 100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X200 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X201 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X201   170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X220 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X230 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X230T 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X240P_S 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X30 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X31 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X3A40 120,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X60 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO X61 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y300200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y310 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y330 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y40 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y400 150,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y410 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y430 170,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y450 190,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y460 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y470140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y480 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y50 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y5070 120,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y510 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y510P 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y530 70,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y550 150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y550P100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y560 180,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y560D   110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y560P 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y570 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y70200,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y7070 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Y740 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 10 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 11S 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 13 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 13 20175100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 14 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 15 170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 2 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 2 11 200,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 20187 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 140,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3 190,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 3 190,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 3 11 130,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 3 14 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13 200,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370 130,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 460 140,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 500 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 500  110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 510 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 520 150,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 520 14 180,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 700 120,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 900 130,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA 900S 100,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370 200,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370 160,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA S3  170,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO YOGA11S 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z360 110,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z400 160,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z4000100,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z4070 170,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z410 190,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z460110,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z470 130,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z480120,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z5070 160,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z510 180,000BH 9 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z5170170,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z560 180,000BH 6 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z560  150,000BH 12 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z570 140,000BH 3 Tháng
Quạt Laptop LENOVO Z61 110,000BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó, dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp đổi kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào Quạt không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Quạt, Mặt kính – cảm ứng, Pin, Bàn phím, Vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao kiểm tra tại chỗ không BH, vì vậy khách hàng cứ kiểm tra máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi BH thì Trung Tâm BảoHànhOne sẽ đổi linh kiện mới cho khách hàng miễn phí tiền công, chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm BảoHànhOne vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định BH Tại Trung Tâm BảoHànhOne

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm BảoHànhOne sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

Trung Tâm BảoHànhOne luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến "chín tầng mây"

- Nhiều Khuyến Mãi cho Khách Hàng Khi Đến Mua Linh Kiện

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)