Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Quạt Laptop MSI CR62290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI CR640290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI CR70290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI CR700-012US290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI CR72 6M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI CR72 6ML290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI CR72 7ML290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI CX72 6QL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI CX72 7QL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI E7235-295US290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI EX460-037XVN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI EX460X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI EX460X-003VN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI EX465290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI FX400290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI FX400-069XVN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI FX400-1481290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI FX600MX-0113290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GE73 7RC290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GE73 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GE73VR 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GE73VR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GF62 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GF62 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GF62VR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GF72 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GF72 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GF72VR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GL62 7RDX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GL62 7REX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GL62M 7REX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GL62MVR 7RFX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GL62VR 7RFX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GL72 7REX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GL72M 7RDX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GL72M 7REX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GL72VR 7RFX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GP60290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GP62 6QF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GP62 7QF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GP62 7RDX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GP62 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GP62 7REX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GP62M 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GP62M 7RDX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GP62M 7REX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GP62MVR 7RFX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GP72VR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GP72VR 7RFX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS30 2M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS32 6QE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS40 6QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS40 6QE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS43VR 6RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS43VR 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS60 6QC290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS60 6QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS60 6QE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS60 Ghost290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS620290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS63 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS63 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS63VR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS63VR 7RG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS70 STEALTH290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS72 6QC290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS72 6QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS72 6QE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS73 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS73VR 6RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS73VR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GS73VR 7RG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT60 2PE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT60 2QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT60 2QE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT62VR 6RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT62VR 6RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT62VR 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT62VR 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT640290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT640-1656290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT70 2PE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT70 2QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT70 DOMINATOR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT70 DRAGON290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT72290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT72 6QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT72 6QE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT72 DOMINATOR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT72-2QD 1257290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT72-2QD Dominator290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT72-2QE Dominator290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT73EVR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT75VR 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT75VR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT80 2QC290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT80 2QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT80 2QE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT80-2QD 237290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT80S 6QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT83VR 6RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT83VR 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GT83VR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GV62 7RC290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GV62 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GV62 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GV62VR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GV72 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GV72 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GV72VR 7RF290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GX60 Destroyer290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GX620290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GX630-001US290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GX633-044US290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GX633-070US290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GX680 FHD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI GX740-434US290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI PE60 6QE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI PE60 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI PE62 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI PE70 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI PE72 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI PE72 7RE290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI PL60 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI PL62 7RC290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI PL62 7RD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI U140-N034290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI WE62 7RJ290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI WE62 7RJX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI WE72 7RJ290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI WE72 7RJX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI WS63 7RK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI WS63VR 7RL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI WS72 6QH290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI WS72 6QI290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI WS72 6QJ290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI WT72 6QM290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI WT72 6QN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI WT73VR 7RM290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI X340-1352290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI X400-1462290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI X-Slim X420290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Quạt Laptop MSI X-Slim X600290,00006-12 ThángGiảm 3-20%