Tên Model MáyGiá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Laptop LENOVO 2470180,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO 257590,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO 3000 G230290,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO 310U110,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO 4460180,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO 510360,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO 5100C180,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO 520310,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO 520S140,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO 526210,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO 5820250,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO 6575250,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO 7560440,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO 7757400,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO B110110,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO B40130,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO B41160,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO B430450,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO B4400230,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO B4400S440,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO B4450S310,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO B450380,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO B450410,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO B460310,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO B460E 460,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO B470380,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO B470E350,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO B475130,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO B475E310,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO B480210,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO B485210,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO B490240,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO B490S420,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO B50190,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO B51200,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO B5400270,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO B570490,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO B570E110,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO B570E2160,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO B57560,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO B575E250,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO B580300,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO B59060,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO B7050,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO B7190,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO C460480,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO C461230,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO C462410,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO C465150,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO C467430,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO C640120,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO E10310,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO E31340,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO E40150,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO E41340,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO E430370,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO E4325460,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO E4430140,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO E49430,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO E50330,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO E51100,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO E660250,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO EDGE 13480,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO EDGE 14150,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO EDGE 15380,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO EDGE 2300,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO EDGE E49440,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 10230,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 11 CHROMEBOOK320,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 14490,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 14D180,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 15340,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 15D150,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 2270,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 2 14 270,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 2 15280,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 2 PRO420,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 3410,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 3120,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 470,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO FLEX 550,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO G23070,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G40280,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G400170,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO G400M440,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO G4030180,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G407080,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO G4070_2549280,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO G4070_4338120,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G4070_434090,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO G4070_594290,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G410410,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G430270,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G450450,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO G460380,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO G465420,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G470250,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO G475460,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G480440,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO G50500,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO G500470,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G500S280,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO G5030470,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO G5070250,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO G5070_2270 270,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO G5070_3771370,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G5070_3773110,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO G5070_6136270,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO G5070_8271290,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO G5070_9504320,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO G510310,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO G53060,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO G550270,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO G555150,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO G555130,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G560270,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO G570200,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO G575410,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO G58060,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G60380,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO G640500,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G770270,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO G80220,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO HELIX 1480,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD110,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 100150,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 100-14IBY/ 80MH210,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 100S260,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 11070,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 110 TOUCH340,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 110S110,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 120S240,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 2IN1260,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 300150,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 300S160,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 305210,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 310280,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 310 TOUCH 0150,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 310S260,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 320390,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 320 TOUCH220,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 320S300,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 500470,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 500S440,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 510310,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 510S330,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 70070,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 710S260,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS480,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 710S PLUS TOUCH400,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 710S-13ISK220,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 720310,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD 720S440,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G360290,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G40200,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G40060,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G400S70,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G400S TOUCH450,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G40570,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G405S290,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G4190,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G410410,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G410S TOUCH270,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G460E160,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G470240,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G475180,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G480430,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G485490,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G5080,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G50 420,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G500250,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G500S170,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G500S TOUCH370,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G505420,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G505S130,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G51260,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G510240,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G510S480,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G560E130,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G570420,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G575470,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G580120,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G585170,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G70460,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G700200,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G710200,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD G770200,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD N580320,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD N581290,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD N585470,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD N586160,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD P40050,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD P400 TOUCH360,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD P500270,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD P500 TOUCH310,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD P580430,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD P585 250,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S10220,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S100150,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S100C270,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S110290,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S200150,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S205230,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S205S400,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S206280,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S210190,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S210 TOUCH400,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S215430,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S300290,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S310460,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S400390,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S400U140,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S40590,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S410300,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S410P440,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S410P TOUCH450,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S415180,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S415 TOUCH50,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S500220,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S500 TOUCH280,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD S510P80,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U260280,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U300E70,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U300S200,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U310120,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U310 TOUCH140,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U330390,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U330 TOUCH410,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U330P370,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U400330,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U410380,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U410 TOUCH380,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U430 TOUCH90,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U430P150,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U510 L170,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD U530 TOUCH440,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y400350,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y410P220,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y470150,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y470P450,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y471A60,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y480460,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y50060,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y510440,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y510P270,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y57090,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y580280,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y700260,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y700 TOUCH60,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y710160,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y900180,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Y910240,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11200,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 11S130,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 1350,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 11440,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 13450,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 2 PRO110,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3440,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 3 PRO60,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 300430,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 310310,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 500390,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 510350,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 520300,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 70060,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 710260,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 720300,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900360,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 900S310,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 910150,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD YOGA 920180,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z370390,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z380470,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z400360,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z400 TOUCH290,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z410 280,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z470200,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z475140,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z480340,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z48590,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 280,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z500 TOUCH300,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z510280,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z570360,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z575 270,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z58060,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z585460,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD Z710140,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPAD320S240,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO IDEAPADG780120,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO K2450250,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO K2960,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO K4350370,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO K4450360,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO K49460,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO L410260,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO L410 130,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO L412500,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO L412350,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO L51260,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO L51280,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO LEGION Y52090,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO LEGION Y720310,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO LEGION Y920240,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO LENOVOFLEX 4100,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO MIIX3250,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO MIIX3 1030100,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO N100420,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO N58080,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO R50380,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO R51450,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO R52130,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO R60 240,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO R61140,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO S10460,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO S102400,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO S12470,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO S12380,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO S2030130,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO S2030_6833160,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO S21E-20190,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO S3 YOGA 14340,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO S400360,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO S405 S410P230,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO S410P120,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO S500120,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO S510140,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO S515210,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO S9180,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO SL400440,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO SL410380,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO T23110,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO T40 480,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO T400240,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO T400S420,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO T41390,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO T410I_S120,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO T42400,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO T420S400,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO T43210,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO T430150,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO T430S160,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO T44080,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO T440P450,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO T450S 14330,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO T500110,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO T510430,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO T520120,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO T60470,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO T61380,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD 11E 3RD GEN (TYPE 20G9, 20GB) 430,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD 11E290,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 1380,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD 13 GEN 2230,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD A275320,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD A475350,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD E130210,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD E220S370,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD E420140,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD E460310,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD E55590,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E120130,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E125210,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E130230,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E135190,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E145280,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E220S230,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E320 0450,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E325310,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E330130,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E335100,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E40150,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E420S350,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E425360,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430300,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E430C120,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E431350,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E525500,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530490,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E530C330,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E535350,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E555110,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560120,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E560P140,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E565130,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E57060,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGE E575190,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450410,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE450C330,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE455230,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE460190,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE465200,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE470440,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE475240,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550200,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD EDGEE550C90,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 20CG, 20CH320,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD HELIX TYPE 3XXX60,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD L420460,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD L421270,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD L430380,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD L440170,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD L450350,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD L460470,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD L520220,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD L530190,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD L540180,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD L560450,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD P40 YOGA350,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD P50470,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD P50S260,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD P51280,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD P51S110,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD P70330,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD P71450,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD S2 2ND GEN CHINA ONLY120,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD S430460,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD S431460,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD S44070,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD S5 2ND GEN350,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD S531 1310,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD S540280,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T25170,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T420120,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T420I400,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T420S250,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T420SI340,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T430400,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T430I380,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T430S470,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T430SI490,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T430U240,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T431S460,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T440120,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T440P420,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T440S490,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T450480,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T450S310,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T460340,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T460P160,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T470470,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T470S60,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T520360,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T520I 0380,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T530320,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T530I270,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T540P170,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T550230,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T560330,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD T570270,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD W520170,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD W530470,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD W540200,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD W541290,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD W550S70,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X1170,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 1ST GEN360,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 2ND GEN370,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 3RD GEN260,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 4TH GEN290,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X1 CARBON 5TH GEN210,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X1 HYBRID390,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 1ST GEN120,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X1 YOGA 2ND GEN 170,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X120E350,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X121E500,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X130E350,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X131E360,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X140E280,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X220 430,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X220I330,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X230140,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X230I340,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X230S260,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X240270,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X240S440,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X250300,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD X260150,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E350,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 3RD GEN310,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN410,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 11E 4TH GEN CHROMEBOOK80,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 12350,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 14500,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 15500,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 26070,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 370440,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPAD YOGA 460240,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADEDGE E420440,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADEDGE E435300,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADEDGE E440230,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADEDGE E445410,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADEDGE E52090,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADEDGE E53080,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADEDGE E531300,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADEDGE E540160,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADEDGE E545430,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADEDGE L330320,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADEDGE S430440,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADT460S240,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO THINKPADX270330,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO U1290,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO U11060,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO U150250,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO U160390,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO U260150,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO U300S70,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO U31090,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO U310TOUCH340,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO U330390,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO U400190,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO U410380,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO U4170210,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO U450P390,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO U450P470,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO U460430,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO U620310,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO ULTRABOOK X1410,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO V410150,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO V460130,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO V470470,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO V480C320,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO W500300,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO W510180,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO W530380,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO W70180,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO W701DS 1260,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO X1340,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO X1 YOGA180,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO X100E300,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO X100E300,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO X120E410,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO X200370,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO X201480,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO X20160,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO X220370,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO X230370,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO X230T240,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO X240P_S320,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO X30230,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO X31410,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO X3A40460,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO X60370,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO X6190,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO Y300380,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO Y310320,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO Y330420,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO Y40460,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO Y400190,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO Y410390,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO Y430280,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO Y450190,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO Y460400,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO Y47090,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO Y480370,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO Y50280,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO Y5070 0140,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO Y510280,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO Y510P440,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO Y530290,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO Y550280,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO Y550P460,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO Y560130,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO Y560D160,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO Y560P80,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO Y570 360,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO Y70440,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO Y7070390,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO Y740130,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 10360,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 11S280,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 13420,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 13 20175270,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 1450,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 15110,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 2390,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 2 11410,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 2 11 20428 20332 2018760,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 2 PRO150,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 2 PRO 13.3490,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 3110,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 3 11440,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 3 14200,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 3 14 5DM0G74715200,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 13170,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 3 PRO 1370360,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 46070,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 500 370,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 500490,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 510140,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 52070,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 520 14470,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 700370,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 900220,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO YOGA 900S290,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO YOGA PRO 3 1370260,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO YOGA PRO3 1370350,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO YOGA S360,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO YOGA11S500,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO Z360380,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO Z40070,000BH 12 Tháng
Laptop LENOVO Z400070,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO Z4070160,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO Z410170,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO Z460310,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO Z470400,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO Z480210,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO Z5070180,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO Z510240,000BH 6 Tháng
Laptop LENOVO Z5170180,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO Z560270,000BH 9 Tháng
Laptop LENOVO Z560300,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO Z570250,000BH 3 Tháng
Laptop LENOVO Z61110,000BH 12 Tháng

Khách hàng lưu ý

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó, dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp đổi kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin, Bàn phím, Vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao kiểm tra tại chỗ không BH, vì vậy khách hàng cứ kiểm tra máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi BH thì Trung Tâm BảoHànhOne sẽ đổi linh kiện mới cho khách hàng miễn phí tiền công, chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm BảoHànhOne vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định BH Tại Trung Tâm BảoHànhOne

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm BảoHànhOne sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

Trung Tâm BảoHànhOne luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến "chín tầng mây"

- Nhiều Khuyến Mãi cho Khách Hàng Khi Đến Mua Linh Kiện