Tên Model MáyGiá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Laptop MSI CR400400,000BH 9 Tháng
Laptop MSI CR400500,000BH 3 Tháng
Laptop MSI CR42120,000BH 3 Tháng
Laptop MSI CR420130,000BH 3 Tháng
Laptop MSI CR43 6M240,000BH 12 Tháng
Laptop MSI CR460220,000BH 3 Tháng
Laptop MSI CR600440,000BH 6 Tháng
Laptop MSI CR6150,000BH 3 Tháng
Laptop MSI CR62400,000BH 12 Tháng
Laptop MSI CR640360,000BH 12 Tháng
Laptop MSI CR70490,000BH 12 Tháng
Laptop MSI CR700-012US160,000BH 12 Tháng
Laptop MSI CR72 6M70,000BH 9 Tháng
Laptop MSI CR72 6ML380,000BH 6 Tháng
Laptop MSI CR72 7ML460,000BH 3 Tháng
Laptop MSI CX420290,000BH 9 Tháng
Laptop MSI CX420-0137260,000BH 9 Tháng
Laptop MSI CX420-062XVN170,000BH 12 Tháng
Laptop MSI CX420-1453370,000BH 6 Tháng
Laptop MSI CX420MX260,000BH 12 Tháng
Laptop MSI CX480300,000BH 3 Tháng
Laptop MSI CX480 46400,000BH 12 Tháng
Laptop MSI CX61 2QC440,000BH 9 Tháng
Laptop MSI CX61 2QF140,000BH 9 Tháng
Laptop MSI CX61-2PF370,000BH 6 Tháng
Laptop MSI CX61-2QF70,000BH 9 Tháng
Laptop MSI CX62 2QD160,000BH 12 Tháng
Laptop MSI CX62 6QD310,000BH 12 Tháng
Laptop MSI CX62 6QL490,000BH 9 Tháng
Laptop MSI CX62 7QL310,000BH 9 Tháng
Laptop MSI CX70 2OC80,000BH 12 Tháng
Laptop MSI CX70 2OD190,000BH 3 Tháng
Laptop MSI CX70 2QF200,000BH 12 Tháng
Laptop MSI CX700-020US50,000BH 9 Tháng
Laptop MSI CX700-053US460,000BH 9 Tháng
Laptop MSI CX70-2PF320,000BH 6 Tháng
Laptop MSI CX70-2QF460,000BH 3 Tháng
Laptop MSI CX72 6QD60,000BH 6 Tháng
Laptop MSI CX72 6QL500,000BH 3 Tháng
Laptop MSI CX72 7QL310,000BH 6 Tháng
Laptop MSI E7235-295US200,000BH 6 Tháng
Laptop MSI EX460-037XVN310,000BH 9 Tháng
Laptop MSI EX460X100,000BH 9 Tháng
Laptop MSI EX460X-003VN450,000BH 6 Tháng
Laptop MSI EX465290,000BH 9 Tháng
Laptop MSI FX40060,000BH 3 Tháng
Laptop MSI FX400-069XVN140,000BH 12 Tháng
Laptop MSI FX400-148180,000BH 3 Tháng
Laptop MSI FX600MX-0113160,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE40 20L390,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE40 2OC60,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE40 2OL430,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE40 2PC290,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE60330,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE60 0NC310,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE60 0ND410,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE60 2110,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE60 2MSI280,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE60 2OC330,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE60 2OD120,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE60 2OE480,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE60 2PC310,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE60 2PE410,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE60 2PF80,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE60 2PG500,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE60 2PL410,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE60 2QD100,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE60 2QE460,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE60 Apache280,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE60060,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE60-2PC Apache330,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE60-2PL Apache170,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE60-2QD Apache380,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE603130,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE62 2QC290,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE62 2QD110,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE62 2QE390,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE62 2QF320,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE62 2QL160,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE62 6QC280,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE62 6QD210,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE62 6QE440,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE62 6QF150,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE62 6QL290,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE62 7RD410,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE62 7RE280,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE62-2QD Apache480,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE62MVR 7RG130,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE62VR 6RF270,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE62VR 7RF370,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE62VR 7RF100,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE63 7RC380,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE63 7RD220,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE63VR 7RE330,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE63VR 7RF230,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE70350,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE70 0NC180,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE70 0ND110,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE70 2OC150,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE70 2OE500,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE70 2PC80,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE70 2PE140,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE70 2PL500,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE70 2QD60,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE70 2QE110,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE70 Apache490,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE700450,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE70-0NC290,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE70-2QD Apache150,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE72 2QC490,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE72 2QD200,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE72 2QE380,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE72 2QF90,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE72 2QL150,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE72 6QC160,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE72 6QD50,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE72 6QE310,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE72 6QF180,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE72 6QL220,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE72 7RD190,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE72 7RE240,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE72MVR 7RG380,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE72VR 6RF440,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GE72VR 7RF80,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE73 7RC60,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GE73 7RD260,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GE73VR 7RE210,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GE73VR 7RF410,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GF62 7RD320,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GF62 7RE180,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GF62VR 7RF430,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GF72 7RD240,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GF72 7RE370,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GF72VR 7RF480,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GL62 6QC440,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GL62 6QD120,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GL62 6QE500,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GL62 6QF430,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GL62 7QF370,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GL62 7RD100,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GL62 7RDX480,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GL62 7REX440,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GL62M 7RC340,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GL62M 7RD70,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GL62M 7RDX310,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GL62M 7RE50,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GL62M 7REX260,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GL62MVR 7RFX370,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GL62VR 7RFX300,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GL72 6QC330,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GL72 6QD350,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GL72 6QE230,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GL72 6QF440,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GL72 7QF130,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GL72 7RD230,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GL72 7RDX430,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GL72 7REX220,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GL72M 7RDX180,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GL72M 7REX380,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GL72VR 7RFX500,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP60220,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GP60 2OD120,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GP60 2PE470,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GP60 2QE220,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GP60 2QF120,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP60-2QF 896270,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GP62 2QD100,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GP62 2QE440,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP62 6QE370,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GP62 6QF400,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP62 7QF60,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP62 7RDX70,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP62 7RE340,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GP62 7REX340,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP62M 7RD470,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GP62M 7RDX450,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GP62M 7REX90,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GP62MVR 7RFX440,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GP70 2OD190,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP70 2PE130,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GP70 2QE60,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GP70 2QF370,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GP70 Leopard310,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP72 2QD330,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GP72 2QE410,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP72 6QE410,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP72 6QF340,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GP72 7QF310,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GP72 7RD320,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GP72 7RDX140,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GP72 7RE290,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GP72 7REX210,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP72M 7RDX440,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GP72M 7REX440,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GP72MVR 7RFX430,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GP72VR 6RF60,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GP72VR 7RF270,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GP72VR 7RFX430,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GS30 2M330,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GS32 6QE80,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS40 6QD300,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS40 6QE320,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GS43VR 6RE490,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GS43VR 7RE440,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS60 2PC290,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GS60 2PE160,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GS60 2PL330,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GS60 2PM220,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GS60 2QC490,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GS60 2QD260,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GS60 2QE190,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS60 6QC140,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS60 6QD230,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS60 6QE430,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GS60 Ghost180,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS620290,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS63 7RD360,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GS63 7RE100,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GS63VR 7RF300,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS63VR 7RG130,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS70 2OC480,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GS70 2OD280,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS70 2OD210,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS70 2PC190,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GS70 2PE410,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GS70 2QC450,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GS70 2QD160,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GS70 2QE370,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GS70 6QC340,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GS70 6QD270,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GS70 6QE400,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GS70 STEALTH420,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GS72 6QC450,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GS72 6QD270,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GS72 6QE450,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GS73 7RE250,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GS73VR 6RF280,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GS73VR 7RF450,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GS73VR 7RG450,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT60 0ND140,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GT60 0NE220,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GT60 2OC220,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT60 2OD160,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT60 2PC320,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT60 2PE300,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT60 2QD440,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT60 2QE400,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GT62VR 6RD60,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GT62VR 6RE320,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GT62VR 7RD500,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT62VR 7RE490,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GT64060,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT640-1656120,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GT70 0NC330,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT70 0ND300,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT70 0NE110,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT70 2OC370,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT70 2OD160,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT70 2PC180,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT70 2PE230,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT70 2QD410,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT70 DOMINATOR370,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT70 DRAGON460,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GT72440,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GT72 2PC350,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT72 2PE260,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT72 2QD100,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT72 2QE420,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GT72 6QD480,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT72 6QE100,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GT72 DOMINATOR310,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT72-2QD 1257100,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GT72-2QD Dominator110,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GT72-2QE Dominator110,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT72S 6QD130,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GT72S 6QE130,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT72S 6QF230,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT72VR 6RD410,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT72VR 6RE440,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT72VR 7RD60,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT72VR 7RE420,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT73EVR 7RD200,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT73EVR 7RE120,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT73EVR 7RF230,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT73VR 6RE400,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT73VR 6RF490,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT73VR 7RE290,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT73VR 7RF400,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GT75VR 7RE90,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GT75VR 7RF180,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT80 2QC150,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GT80 2QD230,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT80 2QE310,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT80-2QD 237490,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GT80S 6QD430,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GT83VR 6RE460,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GT83VR 6RF260,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GT83VR 7RE490,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GT83VR 7RF490,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GV62 7RC480,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GV62 7RD450,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GV62 7RE420,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GV62VR 7RF380,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GV72 7RD450,000BH 3 Tháng
Laptop MSI GV72 7RE300,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GV72VR 7RF130,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GX60 Destroyer230,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GX620160,000BH 12 Tháng
Laptop MSI GX630-001US170,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GX633-044US350,000BH 6 Tháng
Laptop MSI GX633-070US230,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GX680 FHD350,000BH 9 Tháng
Laptop MSI GX740-434US430,000BH 9 Tháng
Laptop MSI PE60 2QD140,000BH 9 Tháng
Laptop MSI PE60 2QE180,000BH 6 Tháng
Laptop MSI PE60 6QD420,000BH 3 Tháng
Laptop MSI PE60 6QE250,000BH 3 Tháng
Laptop MSI PE60 7RD390,000BH 12 Tháng
Laptop MSI PE62 7RD320,000BH 12 Tháng
Laptop MSI PE70 2QD500,000BH 6 Tháng
Laptop MSI PE70 2QE430,000BH 3 Tháng
Laptop MSI PE70 6QD490,000BH 3 Tháng
Laptop MSI PE70 6QE480,000BH 6 Tháng
Laptop MSI PE70 7RD380,000BH 3 Tháng
Laptop MSI PE72 7RD450,000BH 12 Tháng
Laptop MSI PE72 7RE350,000BH 6 Tháng
Laptop MSI PL60 7RD Gía Rẻ240,000BH 9 Tháng
Laptop MSI PL62 7RC370,000BH 12 Tháng
Laptop MSI PL62 7RD310,000BH 12 Tháng
Laptop MSI U140-N034170,000BH 6 Tháng
Laptop MSI WE62 7RI340,000BH 9 Tháng
Laptop MSI WE62 7RIX220,000BH 9 Tháng
Laptop MSI WE62 7RJ260,000BH 9 Tháng
Laptop MSI WE62 7RJX210,000BH 9 Tháng
Laptop MSI WE72 7RJ260,000BH 12 Tháng
Laptop MSI WE72 7RJX120,000BH 6 Tháng
Laptop MSI WS60 6QH310,000BH 6 Tháng
Laptop MSI WS60 6QI90,000BH 12 Tháng
Laptop MSI WS60 6QJ370,000BH 12 Tháng
Laptop MSI WS60 7RJ420,000BH 9 Tháng
Laptop MSI WS63 7RK350,000BH 6 Tháng
Laptop MSI WS63VR 7RL60,000BH 3 Tháng
Laptop MSI WS72 6QH240,000BH 12 Tháng
Laptop MSI WS72 6QI270,000BH 12 Tháng
Laptop MSI WS72 6QJ340,000BH 12 Tháng
Laptop MSI WT72 6QI440,000BH 3 Tháng
Laptop MSI WT72 6QJ270,000BH 12 Tháng
Laptop MSI WT72 6QK340,000BH 6 Tháng
Laptop MSI WT72 6QL360,000BH 9 Tháng
Laptop MSI WT72 6QM80,000BH 12 Tháng
Laptop MSI WT72 6QN230,000BH 3 Tháng
Laptop MSI WT73VR 7RM110,000BH 3 Tháng
Laptop MSI X340-1352370,000BH 12 Tháng
Laptop MSI X400-1462310,000BH 9 Tháng
Laptop MSI X-Slim X340170,000BH 6 Tháng
Laptop MSI X-Slim X350360,000BH 6 Tháng
Laptop MSI X-Slim X400180,000BH 6 Tháng
Laptop MSI X-Slim X420110,000BH 12 Tháng
Laptop MSI X-Slim X600340,000BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý

  • Thời gian chờ linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó, dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp đổi kính cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin, Bàn phím, Vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao kiểm tra tại chỗ không BH, vì vậy khách hàng cứ kiểm tra máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi BH thì Trung Tâm BảoHànhOne sẽ đổi linh kiện mới cho khách hàng miễn phí tiền công, chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm BảoHànhOne vẫn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm: Quy Định BH Tại Trung Tâm BảoHànhOne

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm BảoHànhOne sẽ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới.

Trung Tâm BảoHànhOne luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến "chín tầng mây"

- Nhiều Khuyến Mãi cho Khách Hàng Khi Đến Mua Linh Kiện